Start image

PA2: Sammanställning av svensk kompetens inom cykelplanering

Det här är en första översikt av cykelkompetens och cykelexperter i Sverige. Det är en blandning av personer med olika lång erfarenhet och med vitt skilda bakgrunder, med den gemensamma nämnaren att alla arbetar aktivt med cykling. Syftet är att knyta samman experter med olika bakgrund för att bättre förstå cykling och därmed förbättra förutsättningarna att cykla.

Personerna har frivilligt anmält sig till databasen och lämnat in uppgifter om erfarenhet och kompetens. Databasen är på intet sätt komplett, många fler har tillfrågats men tackat nej, ytterligare några har säkert glömts bort. Observera att sedan år 2012 har CyCity inte resurser att uppdatera denna sida. Vi låter ändå sidan ligga kvar för dig som söker efter en viss kompetens inom cykelplanering.


Michael Koucky, MSc.

Tel: 0046 (0)31 207680
E-post: michael.koucky@koucky.se
Koucky & Partners AB, Göteborg, 1998, grundare, VD/seniorkonsult

Expertområden

- Strategier/policies för ökad cykling, beslutsprocesser
- Cykelbokslut, indikatorer för att mäta lokala/regionala insatser för cykling
- Cykelturism

Bakgrund

- MSc. miljövetenskap/fysik, ETH Zürich, 1997
- BYPAD-auditor utbildning, (Bicycle Policy Audit), 2008

Erfarenhet med cykling sedan

1995

Projekt och publikationer


Martin Emanuel, Dr, KTH/ Uppsala Universitet

E-post: martin.emanuel@ekhist.uu.se
STS vid Uppsala Universitet. Tidigare vid Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, KTH, Forskare på universitet

Expertområden

- Historiska perspektiv på cykelplanering
- Historiska perspektiv på cykelkultur
- Föreställningar och värderingar kring cykeln

Bakgrund

M.Sc. Engineering Physics 2002

Erfarenhet med cykling sedan

2005

Projekt och publikationer


Pelle Envall, Dr/ Trafikplanerare

Tel: +(0)70 65 10 194
E-post: pelle.envall(@) cycity.se
Koordinator CyCity, Konsult och forskare

Expertområden

- Cykel som del i stora städers infrastrukturstrategier
- Analyser av cykelinfrastrukturens kvalitet, kostnadseffektiva åtgärder
- Utformning av beslutsunderlag och datorstöd för cykelplanering, www.bikeroute.se

Bakgrund

- PhD Transport Studies (Leeds), 2007
- M Sc Spatial Planning/ Planeringsarkitekt 1997

Erfarenhet med cykling sedan

1995

Projekt och publikationer


Johan Faskunger, Fil. Dr

Tel: 0046 (0)70 2723399
E-post: johan.faskunger@proactivity.se
Centrum för allmänmedicin, Karolinska institutet, Huddinge 2006-2009, Konsult

Expertområden

- Cyklingens koppling till hälsa och fysisk aktivitet
- Evidens för sambandet mellan byggd miljö och cykling
- Metoder för att främja fysisk aktivitet

Bakgrund

- PhD Exercise & Health Science, 2001
- MSc Exercise and Health Science, 1997

Erfarenhet med cykling sedan

2005

Projekt och publikationer


Sonja Forward, Dr/forskare

Tel: 0046 (0)13 204133
E-post: sonja.forward@vti.se
Statens väg och transportforskningsinstitut, Linköping, 2005, Forskare

Expertområden

- Val av transporter
- Cyklisters attityder och normer
- Cyklisters beteende

Bakgrund

- Phd i psykologi, 2008
- Bsc (hons) i psykologi

Erfarenhet med cykling sedan

1995

Projekt och publikationer


Lisa Johnsson, Beteendevetare

Tel: 0046 (0)8 6887745
E-post: lisa.johnsson@wspgroup.se
WSP, Stockholm, 2006, Konsult

Expertområden

- Kundundersökningar
- Säkerhet och trygghet
- Processledning

Bakgrund

Fil kand psykologi, 1997

Erfarenhet med cykling sedan

2009

Projekt och publikationer


Anna Niska, Tekn. Dr.

Tel: 0046 (0)13 204048
E-post: anna.niska@vti.se
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping, 2002-2010, Forskare på forskningsinstitut

Expertområden

- Drift och underhåll (främst vinterväghållning) av cykelvägar
- Tillståndsbedömning av cykelvägar
- Cyklisters åkkomfort

Bakgrund

- Tekn. Dr. Vägteknik, KTH Stockholm, 2002
- Civilingenjör i Samhällsbyggnadsteknik, LTU Luleå (1997)

Erfarenhet med cykling sedan

1996

Projekt och publikationer


Kerstin Robertson, Dr/forskare

Tel: 0046 (0)13 204202
E-post: kerstin.robertson@vti.se
VTI, Linköping, 2003-, Forskare på forskningsinstitut

Expertområden

- Lokal cykelplanering
- Stadsutformning och cykling

Bakgrund

- PhD, 1996
- Fil kand Biologi

Erfarenhet med cykling sedan

2008

Projekt och publikationer


Erik Stigell Dr Idrottsvetenskap

Tel: 0046 (0)8 161455
E-post: erik.stigell@trivector.se
GIH 2004-2010, Forskare på konsultbolag

Expertområden

- mätmetoder
- cykelkampanjer på företag

Bakgrund

- fil kand, 2003
- fil dr, 2011

Erfarenhet med cykling sedan

1999

Projekt och publikationer


Tomas Svensson, Fil. Dr/forskare

Tel: 0046 (0)13 204069
E-post: tomas.svensson@vti.se
Forskare VTI i Linköping 1999, Forskare på forskningsinstitut

Expertområden

Samhällsekonomisk analys
Lokal och regional transportplanering
Kollektivtrafik

Bakgrund

Fil.dr, 1999
Förvaltningslinjen, inriktning mot samhällsekonomiskt utredningsarbete

Erfarenhet med cykling sedan

1987

Projekt och publikationer


Jeffery Archer, Tekn. Dr

E-post: jeffey-archer@sweco.se
Trafikkontoret, Stockholm, Sverige. Tidigare Sweco

Expertområden

- Framkomlighet
- Säkerhet
- Mätmetoder

Bakgrund

- Tekn. Doktor, Trafiksäkerhet, Modellering och Mätmetoder, 2005
- Beteendevetenskap/Psykologi

Erfarenhet med cykling sedan

2007

Projekt och publikationer


Louise Gustafsson, Civilingenjör

Tel: 0046 (0)8 6956412
E-post: louise.gustafsson@sweco.se
Sweco Infrastructure AB, Stockholm, 2009, Konsult

Expertområden

- Framkomlighet
- Mätmetoder
- Trafiksäkerhet

Bakgrund

Civilingenjör inom Trafikteknik, Samhällsbyggnadsprogrammet, KTH, 2010

Erfarenhet med cykling sedan

2009

Projekt och publikationer


Mulugeta Yilma, Dr i nationalekonomi

Tel: 0046 (0)243 75226
E-post: molugeta.yilma@trafikverket.se
Trafikverket, Statligt anställd

Expertområden

- Cost-benefit analysis of bicycle infrastructure investment
- Data analysis of bicycle traffic growth, and estimation of the average riders per route

Bakgrund

Phd i nationalekonomi med inriktning på produktionsteori, 1996

Erfarenhet med cykling sedan

2006Åke Ståhlspets, Regional cykelsamordnare på Trafikverket

Tel: 0046 (0)13 289023
E-post: ake.stahlspets@trafikverket.se
Trafikverket, 2007, Statligt anställd

Expertområden

- Marknadsföring av cykling
- Hitta smarta trafiklösningar för cyklister

Bakgrund

Civilekonom i marknadsföring, 1974

Erfarenhet med cykling sedan

1995

Projekt och publikationer


Annika Nilsson, Tekn. Dr.

Tel: 0046 (0)8 54555173
E-post: annika.nilsson@trivector.se
Trivector AB, Stockholm, 2004, trafikutredare, Konsult

Expertområden

- Effekter av olika åtgärder för cykeltrafiken på resande och trafiksäkerhet
- Mål, mått och mätmetodik för uppföljning och utvärdering av cykeltrafiken
- Färdmedelsval och resvanor kopplat till cykeltrafik

Bakgrund

- Tekn. Dr. Trafikteknik, Lunds universitet (Lunds Tekniska Högskola), 2003
- Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, Lunds universitet (Lunds Tekniska Högskola). Examensår: 1995.

Erfarenhet med cykling sedan

1995

Projekt och publikationer


Kristina Glitterstam, Trafikplanerare

Tel: 0046 (0)8 56641361
E-post: kristina.glitterstam@tyrens.se
Tyréns AB, Stockholm. 2006, Konsult

Expertområden

- Cykelplaner
- Fysisk planering
- Utformningsfrågor

Bakgrund

- Civilingenjör Väg och vattenbyggnad, inriktning samhällsplanering. 1996
- Planering för oskyddade trafikanter, Lunds tekniska högskola.

Erfarenhet med cykling sedan

1996

Projekt och publikationer


Karin Neergaard, Senior consultant

Tel: 0046 (0)46 386516
E-post: karin.neergaard@trivector.se
Trivector Traffic AB 1998, Konsult

Expertområden

- Effektiv cykelplanering (med hjälp av Bypad)
- Cykelåtgärder (mjuka och hårda), potential och effekter
- Tillgänglighet i cykelvägnätet

Bakgrund

Master of Science, Civil engineering, Lund Institute of Technology, Lund University, 1997
BYPAD-auditor utbildning, (Bicycle Policy Audit)

Erfarenhet med cykling sedan

1998

Projekt och publikationer


Lisa Sakshaug, Trafik- och samhällsplanerare, Tekn. lic.

Tel: 0046 (0)70 6186307
E-post: lisa.sakshaug@tyrens.se
Tyréns, 2009, trafikutredare, Konsult

Expertområden

- Trafiksäkerhet för cyklister
- Beteende- och konfliktstudier
- Utformning för cyklister

Bakgrund

- Teknologie licentiat, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds Universitet, 2009
- Civilingenjör i Kommunikations- och transportsystem, Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping, 2003

Erfarenhet med cykling sedan

2004

Projekt och publikationer


Ingemar Ahlström, Konsult

Tel: 0046 (0)8 7544218
E-post: ingemar.ahlstrom@telia.com
Konsult

Expertområden

- Praktisk utformning av cyklisters miljö
- Cykelplanering i helhetsperspektiv: trafik/miljö/folkhälsa
- Skyltning, vägvisning

Bakgrund

Fil.pol. mag. Samhällsplanering, 1973

Erfarenhet med cykling sedan

1973

Projekt och publikationer