Tema A: Processer inom cykelplanering

DP1: Samtidshistorisk studie av cykeltrafikens utveckling i Stockholm och Köpenhamn.

Delprojekt 1 utgörs av en historisk studie av cykeltrafikens utveckling i Stockholm och Köpenhamn under perioden 1930–2010. Syftet är att undersöka hur skiftande värderingar kring olika trafikslag och förändringar i urbanstrukturen historiskt sett har påverkat cykeltrafikens förutsättningar. Målet med delprojektet är att utifrån en fördjupad förståelse för hur dagens stadstrafiksystem har vuxit fram, med fokus på cykeltrafiken, identifiera hinder och barriärer och underlätta för cykelförbättrande åtgärder. Delprojektet bygger på samtidshistorisk metod, där arkivstudier kombineras med intervjuer med nyckelaktörer.

Kontakt: Dr Martin Emanuel, KTH (numera vid Uppsala Universitet)

DP2: Urbana policys och planering för cykling

Idag är kunskapen om olika åtgärder för att vidareutveckla cykelnät och för att stimulera till ökad cykling i tätorter relativt god. Många kommuner har mål, strategier och policys för ökad cykling. Åtgärder genomförs dock inte i relation till de ambitioner som fastställts. Det tycks med andra ord som om det finns policy- och planeringsrelaterade hinder för en vidareutveckling av cykelvänliga städer och transportsystem. Syftet med delprojektet är att förbättra kunskapen om hur effektiva policys och processer för cykelplanering i städer kan utformas genom att analysera den lokala planeringspraktiken i svenska kommuner. Delprojekt 2 innehåller intervjuer med parter som aktivt arbetar med lokal planering och politiskt ansvariga samt analyser av lokala planeringsprocedurer i mellanstora svenska städer.

Kontakt: Dr Kerstin Robertson, VTI

DP3: Cykelplanering över kommungränser

Anläggande och finansiering av cykelinfrastruktur liksom genomförande av bebyggelseplanering är och har varit en i huvudsak kommunal fråga. Detta gäller både Sverige och många andra länder. Sannolikt är det en bidragande orsak till att cykelinfrastrukturen för resor mellan angränsande kommuner i storstadsområden ofta har betydligt sämre standard än infrastrukturen för cykelresor inom kommungränserna. Ur individens perspektiv är resor över kommungränser dock lika värdefulla som resor inom en kommun, särskilt inom större sammanhängande tätortsområden som består av flera kommuner. Projektets syfte är att identifiera och dra slutsatser om hur man bäst kan skapa en effektiv planeringsprocess för cykelinfrastruktur, både inom kommunen och över kommungränser. Projektet utmynnar i ett förslag till samverkans- och planeringsformer för framtiden. Dessa förväntas vara till nytta för fler kommuner än de som ingår i studien. Studien drar även slutsatser om användarkrav på planeringsverktyg. Projektet omfattar bl.a. intervjuer, en geografisk analys av befintliga pendlingsmönster, benchmarking av utgångspunkterna i de olika kommunernas cykelplaner samt workshops.

Kontakt: Lisa Johnsson, WSP

DP4: Planeringsmetoder och sätt att visualisera cykeltrafikens kvalitetsanspråk och uppföljningsstrategier i andra länder.

Detta delprojekt syftar till att sammanställa utländska erfarenheter av cykelplanering, metoder som används för planering, sätt att visualisera infrastrukturens kvalitet för cyklister (inkl. mått som används för att beskriva t.ex. framkomlighet och trygghet) samt metoder för hur utvecklingen av cykelplaneringen och effekterna redovisas och följs upp. Studien ska även dra slutsatser om vilka marknadsbehov som finns i olika länder inom cykelplaneringsområdet samt i vilken grad de metoder m.m. som används är väl underbyggda av empiriska data om cyklisters värderingar etc.

Kontakt: Michael Koucky, Koucky & Partners

DP5: Syntes: viktiga användarkrav på ett datorstött planeringsverktyg

I delprojekt 5 sammanfattas och analyseras resultaten av delprojekt 1-4. Syftet är dels att ta fram en användarorienterad kravspecifikation för ett datorstött cykelplaneringsverktyg, dvs. planeringspraktikernas krav på verktyget, dels att dra slutsatser om vad som krävs för att säkerställa planeringsprocesser där cykeltrafiken inte ’glöms bort’ i planering och genomförande.

Kontakt: Dr Pelle Envall, CyCity