Tema B: Cyklisters värderingar

DP6: Studier av befintliga cyklisters ruttval och värdering av gatumiljön

Syftet med detta delprojekt är att ta fram ny och vidareutveckla befintlig kunskap om hur viktiga olika egenskaper hos gatumiljön är för cyklister och hur de påverkar cyklisters ruttval, transportkvalitet och nöjdhet. Delprojektet består av två delar. I den första delen analyseras sedan tidigare insamlad data om cyklisters ruttval i Stockholm. I den andra delen samlas data in om ruttval, restider, fördröjningar etc i en svensk och en utländsk stad med hjälp av GPS:er. Syftet med delprojektet är att öka vår förståelse för cyklisters värderingar, som vilka egenskaper hos gatumiljön som har störst betydelse, samt för hur cyklisters värderingar skiljer sig mellan städer av olika storlek i olika länder.

Kontakt: Dr. Pelle Envall, CyCity

DP7: Faktorer som påverkar val av cykeln och särskilt ’nya’ cyklister

Detta delprojekt ska fördjupa kunskapen om vad som krävs för att öka cykelandelen. Målet med delprojektet är att ta fram en modell som kan predicera vad som styr valet av cykeln samt vad som skiljer olika grupper åt. Inom delprojektet undersöks också hur förändringar i infrastrukturen upplevs och om det påverkar cyklandet. I delprojektet ingår en enkätundersökning riktad till 1000 trafikanter (cyklister och icke cyklister) om vad som är positivt/negativt med att cykla. Enkäten utformas i enlighet med teorierna Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) och The Transtheoretical model (Prochaska et al.1983).

Kontakt: Dr Sonja Forward, VTI

DP8: Syntes av vilka egenskaper i trafikmiljön som olika cyklistgrupper värderar högst och möjligheter att tillfredställa olika behov

Delprojekt 8 syftar till att kombinera resultaten av delprojekt 6 och 7 och slutsatser från tidigare studier för att ta fram en prioriteringslista över vilka egenskaper i gatumiljön som ett planeringsverktyg bör innefatta. Syntesen behandlar även vilka attribut hos gatumiljön som är viktiga för att skapa relevanta algoritmer för så kallade reseplanerare via internet och i mobiltelefoner.

Kontakt: Dr Anna Niska, VTI