Tema B: Cyklisters värderingar

  1. DP6: Studier av befintliga cyklisters ruttval och värdering av gatumiljön.
  2. DP7: Faktorer som påverkar val av cykeln och särskilt ’nya’ cyklister.
  3. DP8: Syntes av vilka egenskaper i trafikmiljön som olika cyklistgrupper värderar högst och möjligheter att tillfredställa olika behov.

DP6: Studier av befintliga cyklisters ruttval och värdering av gatumiljön.


Litteraturstudie om cykelparkering

Studien sammanställer resultaten från tidigare litteratur om vad som är viktigt för storstadscyklister vad gäller cykelparkering. Rapporten identifierar bl.a. sex kvalitetsaspekter för vad som är god cykelparkering. Studien visar också att cykelanvändare i storstäder sätter relativt stort värde på cykelparkeringar av god kvalitet liksom att utländska studier visar att investeringar i förbättrade cykelparkeringar kan öka antalet cykelresor med i storleksordningen 8-13 %, beroende på investeringarnas omfattning. 27 sidor.

Rapporten är ett samarbete mellan CyCity och Fou-projektet Parkering i storstad som är finansierat av Trafikverket. Utgiven år 2011. Ladda hem.


CyCitys fältstudier av cykelstaden

Att cykeln tar relativt liten plats jämfört med andra och kompletterande transportmedel är en av dess fördelar. Trots det så redovisas knappast alls denna aspekt i många relevanta beslutsunderlag.Syftet med denna studie har varit att fördjupa vår förståelse för bl.a. cykeltrafikens kapacitet och hur man kan kommunicera sådan kunskap genom visualisering. 15 sidor. Ladda hem


Användning av GPS-mottagare för cykelstudier

Denna studie analyserar fyra olika GPS-mottagares användbarhet för att studera cyklisters färdväg och framkomlighet mm. Ett av syftena med CyCity är att öka kunskaperna om cyklisters värderingar och ruttval. Inom CyCity genomförs därför ett antal studier där ruttdata och framkomlighetsdata samlas in genom att cyklister loggar sina resor med GPS-mottagare. För att säkerställa att en mottagare med tillräcklig noggrannhet testas i denna studie fyra GPS-mottagare avseende:

- Användarvänlighet, hur enkla GPS:erna är att starta, stoppa och lagra rutter.

- Pålitlighet, GPS:ernas förmåga att fungera korrekt.

- Geografisk tillförlitlighet, GPS:ernas förmåga att korrekt återge cyklisternas resvägar.

- Tidsmässig tillförlitlighet, GPS:ernas förmåga att korrekt återge hastigheter, res- och stopptider.

Studien genomfördes år 2012. 18 sidor. Ladda hem rapporten Användning av GPS-mottagare för cykelstudier.


Var cyklar Stockholmspendlaren?

Rapporten består av tre korta delstudier. En litteraturöversikt visade att det finns få studier gjorda av cyklisters ruttval och att höjdskillnader och typen av väg man cyklar på är viktiga faktorer i de flesta undersökta studier. Vem cyklisten är och vilket syfte resan har är också viktigt att undersöka. En metodstudie visade att avståndet blir signifikant kortare om man mäter direkt på en papperskarta med en kartmätare med mäthjul jämfört med om man mäter rutterna digitaliserade i GIS. En genomgång av 54 pendlares cykelvägar visade att en liten del av färdvägen sker på cykelbanor och cykelfält reserverade för cyklister medan hälften av färdvägen var GC-vägar där cyklister och fotgängare blandas. Omkring 40 % av färdvägen var i blandtrafik med bilar. Inga betydande skillnader i färdvägsmiljöer upptäcktes mellan män och kvinnor. 29 sidor. Ladda hem


DP7: Faktorer som påverkar val av cykeln och särskilt ’nya’ cyklister.


Hållbart resande - möjligheter och hinder

Denna rapport presenterar en attitydundersökning där 1 133 personer deltog. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar resenärers avsikt att cykla och hur man kan få den ”ovilliga” cyklisten att börja cykla. Enkäten var baserad på två olika teorier: ”Theory of planned behaviour” (TPB) och ”The transtheoretical model of change” (TTM). I enkäten fick deltagarna svara på olika frågor utifrån ovanstående teorier och koppla dem till deras vanligaste resa, det vill säga en resa som de oftast gjorde under en vecka. Resultaten visar att personer befinner sig på olika steg i förändringsprocessen och att påverkansinsatser bör anpassas till vilket steg i processen gruppen befinner sig på. 48 sidor.

Ladda hem rapporten Hållbart resande - möjligheter och hinder.DP 8: Syntes av vilka egenskaper i trafikmiljön som olika cyklistgrupper värderar högst och möjligheter att tillfredställa olika behov.


Rapportering för detta projekt ingår i DP9 Datorstödd metod för att beskriva cykelinfrastrukturens kvalitet. Gå till publikationer för DP9.

Se särskilt rapporten Varför behöver man beskriva trafiknätets cykelvänlighet?


.